logo

Юридикалык жардам кызматы
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу

Статистика
Мезгил:
-
Көрсөтүлгөн жардамдардын саны: 72057, Кайрылган жарандардын саны: 56620
Гендердик отчет
Жаш курак боюнча отчет
Борбор боюнча отчет
Жарандар боюнча отчет
Социалдык статус боюнча отчет
Категория боюнча отчет